Przejdź do treści


Ogłoszenie o zawieszeniu konkursu

08 września 2011
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programow Unijnych informuje, iż w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe” została przekroczona kwota przewidziana na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 2/POKL/8.1.1/2011.
W odpowiedzi na konkurs, do 5 września br. wnioskodawcy złożyli 123  wnioski na łączną kwotę dofinansowania 89.792.748,22 zł.
Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 1 stycznia 2011 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawiesza powyższy konkurs z dniem 15 września 2011 r., tj.  wnioski, które wpłyną po godzinie 16 dnia 14 września 2011 roku, nie będą rozpatrywane.
O ewentualnym terminie ponownego rozpoczęcia naboru wniosków informacja zostanie opublikowana co najmniej na 5 dni przed wznowieniem konkursu, we wszystkich formach komunikacji, w jakich pierwotnie zostało opublikowane ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna do wglądu w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym i  Lokalnych Punktach Informacyjnych.
na stronie internetowej www.mazowia.eu, www.mazovia.pl
oraz pod numerem infolinii: 801 101 101,

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze