Przejdź do treści


Akty prawne

Akty prawne


Prawo miejscowe - przepisy obowiązujące od 1 lipca 2020 r.

a) Uchwała nr 258/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 105/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi. 

b) Uchwała nr 256/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Płocka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

c) Uchwała nr 288/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

d) Uchwała nr 254/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

e) Uchwała nr 261/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka

f)  Uchwała nr 257/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

g) Uchwała nr 255/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podziału obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

h) Uchwała 293/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPrawo miejscowe - przepisy uchylone

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze