Przejdź do treści


Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi

Urząd Miasta w Płocku realizuje zadania dotyczące usuwania pojazdów z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 50a oraz w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z póź. zm.)

Szczegółowych informacji udziela:

Marek Wiśniewski, Anna Żuk tel. 24/36 71 661, Stary Rynek 1, pok. nr D-3.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI

Zgodnie z uchwałą nr 240/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015 roku, opłaty na 2016 r. za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, oraz koszty spowodowane wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie Miasta Płocka kształtują się następująco:

I. Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie go na parkingu strzeżonym:

 

lp.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Opłata za:

Usunięcie pojazdu

Przechowywanie pojazdu za każdą rozpoczętą dobę

1

Rower lub motorower

 

111,00 zł

19,00 zł

2

Motocykl

 

219,00 zł

26,00 zł

3

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

480,00 zł

39,00 zł

4

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

599,00 zł

51,00 zł

5

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t

848,00 zł

73,00 zł

6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

1 250,00 zł

134,00 zł

7

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1 521,00 zł

197,00 zł

 

 

II. Koszty powstałe w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia:

 

lp.

Rodzaj i dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Opłata

1

Rower lub motorower

 

56,00 zł

2

Motocykl

 

110,00 zł

3

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

240,00 zł

4

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

300,00 zł

5

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t

424,00 zł

6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

625,00 zł

7

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

761,00 zł

 

III. Przepisy regulujące usuwanie pojazdów z drogi.

 

 1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez uprawnione podmioty zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w przypadku;

  1. pozostawienia pojazdu bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany.

 2. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez uprawnione podmioty zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w przypadku;

  1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

  2. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

  3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

  4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;

  5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

 3. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2.

 4. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

  1.  
   1. kierowała nim osoba:

    1. znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

    2. nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

   2. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

 5. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.

 6. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

 7. Pojazdy usunięte z drogi na koszt właściciela na podstawie art. 50a ust. 1 i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z póź. zm.) można odebrać z parkingu strzeżonego przy ul. Jędrzejewo 1 w Płocku po uiszczeniu opłaty za jego odholowanie i przechowywanie.

 8. Wpłaty można dokonać w na rachunek Urzędu Miasta Płocka w PKO BP nr 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1 / wejście od ul. Zduńskiej 3 / pokój 132 / czynnej w dniach: poniedziałek – środa w godz. od 730 do 1500, w czwartek od 830 do 1700, piątek od 830 do 1500.

 

Dowód uiszczenia opłaty winien zawierać następujące dane:

 1. za usuniecie pojazdu:

 1.  
  1. nazwisko i imię wpłacającego,

  2. adres zamieszkania,

  3. w treści:

   • opłata za usuniecie pojazdu,

   • rodzaj pojazdu (np. rower, osobowy, ciężarowy),

   • dopuszczalna masa całkowita pojazdu (tylko dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony),

   • marka pojazdu i nr rejestracyjny, np. Opel Astra nr rej. XX XXXXX ,

  4. kwota opłaty;

przykład wypełnienia:

 

/imię i nazwisko / adres / treść / kwota opłaty /

(…....................................) / (…....................) / (usuniecie osobowy Opel Astra WP XXXXX) / (…............................................);

 1. za przechowywanie pojazdu:

  1. nazwisko i imię wpłacającego,

  2. adres zamieszkania,

  3. w treści:

   • opłata za przechowywanie pojazdu,

   • rodzaj pojazdu (np. rower, osobowy, ciężarowy),

   • dopuszczalna masa całkowita pojazdu (tylko dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony),

   • marka pojazdu i nr rejestracyjny,

   • ilość rozpoczętych dób (przechowywania pojazdu),

  4. kwota opłaty;

przykład wypełnienia:

 

/imię i nazwisko / adres / treść / kwota opłaty /

(…....................................) / (…....................) / (ciężarowy 7 ton Star WP XXXXX 2 doby ) / (….........................................).

 

 1. Warunkiem wniesienia opłaty kasie Urzędu Miasta Płocka jest okazanie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela lub osoby uprawnionej do jego odbioru) oraz zezwolenia na odbiór pojazdu wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (w przypadku pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ustawy) lub powiadomienia o możliwości odbioru pojazdu wystawionego przez upoważnionego pracownika gminy (w przypadku pojazdu usuniętego w trybie art. 50a ustawy).

 2. Uwaga! Za każdy dzień przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym naliczane są opłaty z tego tytułu (począwszy od dnia umieszczenia pojazdu na parkingu do dnia jego odbioru włącznie).

 3. Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z póź. zm.) nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje przejęciem porzuconego pojazdu na własność Gminy Miasta Płock, a powstałe koszty zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w drodze postępowania administracyjnego.

 4. Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z póź. zm.) nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, iż Prezydent w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Gminy Miasta Płock, koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu od wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w drodze postępowania administracyjnego.

 

 

 

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze