Przejdź do treści


Mapa akustyczna

Mapa akustyczna została  opracowana  w celu oceny klimatu akustycznego miasta Płocka. Została wykonana na zamówienie Gminy Miasto Płock – Urząd Miasta Płocka w ramach realizacji projektu pn: 
„Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka”.
Mapa pozwoli zidentyfikować źródła hałasu odpowiedzialne za przekroczenia wartości dopuszczalnych oraz obszary szczególnie narażone na ponadnormatywny hałas. Będzie postawą do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem dla ww. terenów, tj. przygotowania planu działań zmierzających do ograniczenia emisji hałasu.
Ponadto mapa akustyczna stanowić będzie materiał wspomagający tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego (w tym planowanie obszarów zabudowy mieszkaniowej), opracowywanie ekspertyz  oraz raportów oddziaływania różnego typu inwestycji na środowisko.
  
Zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego powstała mapa akustyczna miasta Płocka. Wykonana została na zlecenie Gminy Miasta Płocka przez konsorcjum w składzie: 
1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPEGIEKA” Sp. z o.o. 82-300 Elbląg, Al. Tysiąclecia 11 
2. ACESOFT Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 12, 81-852 Sopot
Opracowanie obejmuje część opisową i graficzną (różne rodzaje map).

W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. (Dz. U. z dnia 8 października 2012 r., poz. 1109), zmieniającego rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) zaistniała konieczność dokonania aktualizacji mapy akustycznej miasta Płocka, tj. dostosowania mapy do nowych norm akustycznych.
W ramach aktualizacji  opracowano nowe mapy zagrożeń  hałasem drogowym i kolejowym dla wskaźników LDWN  i LN oraz zaktualizowano część opisową mapy.
Zapraszamy do oglądania.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze