Przejdź do treści


Nabór do gimnazjum

Informacja dotycząca naboru do klas I gimnazjum na rok szkolny 2016/2017.

 Szanowni Państwo,  

nabór do samorządowych gimnazjów prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zostanie uruchomiony 11 kwietnia 2016 r. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub będą mieć kłopoty z użytkowaniem systemu, mogą skorzystać z pomocy w każdym gimnazjum.

Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje –gimnazja, należy wpisać najpierw dane ucznia i rodzica oraz adres zamieszkania. Po wypełnieniu powyższego i zapisaniu pojawi się komunikat wskazujący, które gimnazjum jest dla ucznia szkołą obwodową.

Dalsze działania będą zależały od tego, czy chcą Państwo dokonać zgłoszenia do gimnazjum obwodowego, czy też wziąć udział w rekrutacji na wolne miejsca, do innego niż obwodowe, gimnazjum na terenie Miasta Płocka. Kolejne kroki będą wskazane w systemie naborowym.

Uwaga! Uczniowie zamieszkali w obwodzie danego gimnazjum przyjmowani są z urzędu. Rodzice dokonują zgłoszenia w SYSTEMIE NABO w dniach 11.04. – 28.06.2016 r. i składają wydrukowane zgłoszenie w gimnazjum obwodowym.

Pełna oferta każdego gimnazjum prowadzonego przez miasto Płock dostępna będzie na stronie naborowej ppo.zjoplock.pl. Wśród samorządowych gimnazjów znajdują się dwa gimnazja z oddziałami dwujęzycznymi (Gimnazjum nr 13 i 14), oraz sześć z oddziałami sportowymi (Gimnazjum nr 1, 4, 5, 8, 10, 12). Do oddziałów dwujęzycznych jak i sportowych obowiązują odmienne kryteria rekrutacji niż do pozostałych. Miasto Płock prowadzi również trzy gimnazja z oddziałami integracyjnymi (Gimnazjum nr 4, 5 i 8), w których uczniowie posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego uczą się razem z pozostałymi uczniami.

Poniżej zamieszczono harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjum, kryteria naboru do oddziałów dwujęzycznych, sportowych oraz kryteria naboru dla uczniów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.   

I.  Do oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziale dwujęzycznym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki sprawdzianu - wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2 (maksymalnie 40 pkt).

2) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych – maksymalnie 60 pkt,

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia – 13,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadzony będzie:

·         18 maja 2016 r. w Gimnazjum nr 13 w Płocku o godz. 9ºº,

·         19 maja 2016 r. w Gimnazjum nr 14 w Płocku o godz. 9ºº.

II.  Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają odpowiednio warunki:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

   W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:

1) wyniki sprawdzianu - wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2 (maksymalnie 40 pkt),

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt,

3) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia – 13,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

III.  Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym dla uczniów spoza obwodu gimnazjum: 

1.   Wynik sprawdzianu po szkole podstawowej przedstawiony w procentach z części pierwszej i części drugiej przemnożony przez 0,2 (maksymalnie 40 pkt).

2.   Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt.

3.   Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia - 13 punktów,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt.

 

4.   Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z trzech przedmiotów tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego

a) celujący – 8 pkt,

b) bardzo dobry – 6 pkt,

c) dobry – 2 pkt.

5.    Ocena zachowania: wzorowe - 6  pkt, bardzo dobre  5 pkt, dobre – 4 pkt.

6.   Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do danej szkoły - 1 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy 
o systemie oświaty.

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów.

· Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu po klasie szóstej (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia).

·  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia).

Zgodnie z art. 20 d ustawy o systemie oświaty laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum, oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału integracyjnego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych gimnazjów.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock opracowany w oparciu o Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

rozpoczęcie

zakończenie

1.

Uruchomienie SYSTEMU NABO

dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do gimnazjów (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą szkoły, wypełnianie i drukowanie wniosku)

11 kwietnia 2016 r.

godz. 9.00

28 czerwca 2016 r.

godz.15.00

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów

 

11 kwietnia 2016 r.

godz. 9.00

 

(dotyczy gimnazjum

z oddziałem sportowym, gimnazjum mistrzostwa sportowego, gimnazjum
 z oddziałem dwujęzycznym)

 

 

10 maja 2016 r.

do godz. 15.00

11 kwietnia 2016 r.

godz. 9.00

(dotyczy gimnazjum

z oddziałami ogólnodostępnymi, integracyjnymi)

 

28 czerwca 2016 r.

do  godz.15.00

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do gimnazjum z oddziałem sportowym, gimnazjum mistrzostwa sportowego

13 maja 2016 r.

 

19 maja 2016 r.

 

4.

 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

dla kandydatów do gimnazjum
 z oddziałem dwujęzycznym

 

18 maja 2016 r. godz. 9.00 - Gimnazjum nr 13

 

19 maja 2016 r. godz. 9.00 - Gimnazjum nr 14

 

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (dotyczy gimnazjum

z oddziałem sportowym, gimnazjum mistrzostwa sportowego)

 

 31 maja 2016 r.

godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych (dotyczy  gimnazjum
 z oddziałem dwujęzycznym)

 

 31 maja 2016 r.

godz. 15.00

7.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

 

24 czerwca 2016 r.

 

28 czerwca 2016 r.

do  godz. 15.00

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum

do 30 czerwca 2016 r.

do godz. 15.00

9.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

15 lipca

godz. 15.00

10.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku

o przyjęcie do gimnazjum

 

18 lipca 2016 r.

od godz.9.00

 

19 lipca 2016 r.

do godz. 15.00

11.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych

21 lipca 2016 r.

 godz. 15.00

 

 Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym  na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych  publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock opracowany zgodnie  z Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

rozpoczęcie

zakończenie

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

22 lipca 2016 r.

godz. 9.00

 

29 lipca 2016 r.

do 15.00

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 

1 sierpnia 2016 r.

 

 

2 sierpnia 2016 r.

 

3

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

4

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności

fizycznej

 

 

3 sierpnia 2016 r. godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

7

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum

do 4 sierpnia 2016 r.

do godz. 15.00

8

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

17 sierpnia 2016 r.

do godz. 15.00

9

Potwierdzenie prze rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku

o przyjęcie do gimnazjum

 

18 sierpnia 2016 r.

 od godz. 9.00

 

19 sierpnia

do godz. 15.00

10

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych
i  kandydatów nieprzyjętych

22 sierpnia 2016 r.

 godz. 15.00

  


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze