Przejdź do treści


Nabór do przedszkoli

Informacja dotycząca naboru do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015.

Szanowni Państwo Rodzice,

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/15", w terminie od 5 marca 2014 r. do 14 marca 2014 r., w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 24 marca 2014 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 24 marca 2014 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/15" będzie dostępny do wypełnienia, po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje - Przedszkola. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg preferencji.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, a także na stronie naborowej, po zalogowaniu. Wśród przedszkoli znajdują się również 4 przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

Poniżej oraz w komunikatach wywieszonych w każdym przedszkolu, opisane zostały ogólne zasady rekrutacji, terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.


ZASADY postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2014/15 prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z określonymi przez dyrektorów przedszkoli, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, kryteriami, terminami postępowania rekrutacyjnego, terminami składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat (6 - latków urodzonych w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.), zamieszkałych w Płocku, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.

 • Kandydaci spoza miasta oraz w wieku 2,5 lat mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, kiedy pozostaną jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.

 • W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.

 • Rodzice mają prawo wybrać 3 przedszkola szeregując je według własnych preferencji. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola należy zapoznać się z przedstawioną ofertą. Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.

 • Logowanie do systemu i wypełnianie wniosku będzie możliwe od 24 marca 2014 roku od godz. 9.00 do 4 kwietnia 2014 roku do godz. 14:00.

 • Wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu, które na wniosku widnieje jako przedszkole pierwszego wyboru.

 • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru.

 • Przedszkola będą przyjmować wnioski w terminie od 24 marca 2014 roku od godz. 9:00 do 4 kwietnia 2014 roku do godz. 15:00.

 • Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz indywidualnie dla rodzica kandydata na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie, loginu i hasła.

 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione 14 kwietnia 2014 roku o godz.11:00.

 • Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 mają obowiązek złożenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane „Karty potwierdzania woli zapisania dziecka", w terminie od 14 kwietnia 2014 roku od godz. 11:00 do 17 kwietnia 2014 roku do godz. 15:00.

 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Prezydenta Miasta Płocka o potwierdzenie tych okoliczności.

 • Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone 23 kwietnia 2014 roku o godz. 9:00.

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem, do komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

I ETAP - KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium1)

Wartość kryterium
w punktach
2

Kandydat w roku szkolnym 2014/15 podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

128

Wielodzietność rodziny kandydata3 (oświadczenie)

128

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)

128

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

128

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie4 (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem)

128

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

128


II ETAP - KRYTERIA LOKALNE

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium 5)

Wartość kryterium
w punktach6

Rodzice kandydata pracują /studiują w trybie dziennym (oświadczenie).

64

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata

32

Rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy

16

Rodzic kandydata pracuje/studiuje w trybie dziennym(oświadczenie).

8

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończenie

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i wypełnianie, drukowanie wniosku).

24 marca godz. 9.00

4 kwietnia godz. 14.00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

24 marca godz. 9.00

4 kwietnia godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną

24 marca godz. 9.00

7 kwietnia godz. 15.00

Ustalanie wyników rekrutacji

7 kwietnia godz. 15.00

11 kwietnia godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

14 kwietnia godz.11.00

Składanie przez Rodziców „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka".

14 kwietnia godz. 11.00

17 kwietnia godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje

23 kwietnia godz. 9.00

Składanie wniosków do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem

Złożenie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

Rozstrzygnięcie odwołania przez dyrektora przedszkola

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

Rekrutacja uzupełniająca (składanie wniosków o przyjęcie dziecka bezpośrednio do dyrektorów przedszkoli dysponującymi wolnymi miejscami)

Od 24 kwietnia godz. 8.00
do 29 sierpnia godz. 15. 00

 

1 Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica
2 Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się jednakową wartość
3 Wielodzietność rodziny - oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
4 Samotne wychowywanie dziecka - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
5 Kryteria lokalne potwierdzane są oświadczeniem rodzica
6 Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się różną wartość.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze