Przejdź do treści


Nabór do przedszkoli

Szanowni Państwo Rodzice,

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/16", w terminie od 14 kwietnia 2015 r. do 21 kwietnia 2015 r., w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Dostępna jest również do pobrania na stronie urzędu.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 22 kwietnia 2015 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 22 kwietnia 2015 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2015/16" będzie dostępny do wypełnienia, po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje- Przedszkola. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg preferencji.
Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.
Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, a także na stronie naborowej, po zalogowaniu. Wśród przedszkoli znajdują się również 4 przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.
Poniżej oraz w komunikatach wywieszonych w każdym przedszkolu, opisane zostały ogólne zasady rekrutacji, terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.

ZASADY postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2015/16 prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z określonymi przez Radę Miasta Płocka kryteriami lokalnymi.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-5 lat zamieszkałych w Płocku, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.
 • Kandydaci w wieku 2,5 lat oraz spoza miasta mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, kiedy pozostaną jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteriao charakterze ustawowym i lokalnym.
 • W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.
 • Rodzice mają prawo wybrać 3 przedszkola szeregując je według własnych preferencji. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola należy zapoznać sięz przedstawioną ofertą. Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
 • Logowanie do systemu i wypełnianie wniosku będzie możliwe od 22 kwietnia 2015 roku od godz. 9.00 do 5 maja 2015 roku do godz. 14:00.
 • Wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek należy złożyć tylkow przedszkolu, które na wniosku widnieje jako przedszkole pierwszego wyboru.
 • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowanew przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Przedszkola będą przyjmować wnioski w terminie od 22 kwietnia 2015 roku od godz. 9:00 do 5 maja 2015 roku do godz. 15:00.
 • Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz indywidualnie dla rodzica kandydata na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie, loginu i hasła.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wrazz informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione 12 maja 2015 roku o godz.11:00.
 • Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 mają obowiązek złożenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane „Karty potwierdzania woli zapisania dziecka", w terminie od 12 maja 2015 roku od godz. 11:00 do 15 maja 2015 roku do godz. 15:00.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Prezydenta Miasta Płocka o potwierdzenie tych okoliczności.
 • Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone 22 maja 2015 roku o godz. 9:00.
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem, do komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

I ETAP - KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

 

 

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium1)

Wartość kryterium
w punktach
2

Wielodzietność rodziny kandydata3 (oświadczenie.)

128

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).

128

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

128

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

128

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

128

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie4 (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).

128

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

128

 


 

II ETAP - KRYTERIA LOKALNE

 

 

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium 5)

Wartość kryterium
w punktach
6

Rodzice kandydata pracują /studiują w trybie dziennym (oświadczenie).

64

Do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.

32

Rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do danego przedszkola po raz pierwszy.

16

Rodzic kandydata pracuje/studiuje w trybie dziennym(oświadczenie).

8

Kandydat ubiega się o przyjęcie do przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania/miejsca pracy rodzica (oświadczenie).

4

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny (kopia postanowienia sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratora lub zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta).

2

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończenie

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i wypełnianie, drukowanie wniosku).

22 kwietnia godz. 9.00

5 maja godz. 14.00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

22 kwietnia godz. 9.00

5 maja godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną

22 kwietnia godz. 9.00

6 maja godz. 15.00

Ustalanie wyników rekrutacji

6 maja godz. 15.00

11 maja godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

12 maja godz.11.00

Składanie przez Rodziców „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka".

12 maja godz. 11.00

15 maja godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji
o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje

22 maja godz. 9.00

Składanie wniosków do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem

Złożenie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

Rozstrzygnięcie odwołania przez dyrektora przedszkola

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

Rekrutacja uzupełniająca (składanie wniosków o przyjęcie dziecka bezpośrednio do dyrektorów przedszkoli dysponującymi wolnymi miejscami)

Od 25 maja godz. 8.00
do 31 sierpnia godz. 15. 00

 

1 Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona przez rodzica.
2 Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się jednakową wartość
3 Wielodzietność rodziny - oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
4 Samotne wychowywanie dziecka - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
5 Kryteria lokalne potwierdzane są oświadczeniem rodzica z wyjątkiem kryterium „Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny, którego potwierdzeniem jest kopia postanowienia sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratora lub zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.
6 Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się różną wartość.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016

 

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze