Przejdź do treści


Nabór do przedszkoli

Szanowni Państwo Rodzice,

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/19", w terminie od 1 marca 2018 r. do 8 marca 2018 r., w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Dostępna jest również do pobrania na stronie urzędu (dokument do pobrania).

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 15 marca 2018 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 15 marca 2018 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/19" będzie dostępny do wypełnienia, po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje - Przedszkola. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg. preferencji.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, a także na stronie naborowej. Wśród przedszkoli znajduje się również 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

Poniżej zamieszczono ogólne zasady rekrutacji, harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym. Będą one wywieszone również w każdym przedszkolu.


ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2018/2019Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2018/19
prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego,
zgodnie z określonymi przez Radę Miasta Płocka kryteriami lokalnymi.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Płocku, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.
 • Kandydaci w wieku 2,5 lat oraz spoza miasta mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, kiedy pozostaną jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.
 • W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.
 • Rodzice mają prawo wybrać 3 przedszkola szeregując je według własnych preferencji. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola należy zapoznać się z przedstawioną ofertą. Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
 • Logowanie do systemu i wypełnianie wniosku będzie możliwe od 15 marca 2018 roku od godz. 9.00 do 26 marca 2018 roku do godz. 14:00.
 • Wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu, które na wniosku widnieje jako przedszkole pierwszego wyboru.
 • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Przedszkola będą przyjmować wnioski w terminie od 15 marca 2018 roku od godz. 9:00 do 26 marca 2018 roku do godz. 15:00.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione 9 kwietnia 2018 roku o godz.11:00.
 • Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz, indywidualnie dla rodzica kandydata, na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie loginu i hasła.
 • Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 mają obowiązek złożenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane „Karty potwierdzania woli zapisania dziecka", w terminie od 9 kwietnia 2018 roku od godz. 11:00 do 13 kwietnia 2018 roku do godz. 15:00.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Prezydenta Miasta Płocka o potwierdzenie tych okoliczności.
 • Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone 18 kwietnia 2018 roku o godz. 15:00.
 • Postępowanie uzupełniające do miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się w dniu 17 maja 2018 roku o godz. 9.00. i będzie trwać do 24 maja 2018 roku do godz. 15.00. Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) będzie odbywać się bezpośrednio u dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami.
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji, Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ,
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ-MIASTO PŁOCK
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 Rodzaj czynności

 Termin postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończenie

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i wypełnianie, drukowanie wniosku).

 15 marca godz. 9  26 marca godz. 14

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

 15 marca godz. 9  26 marca godz. 15

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną.

 27 marca godz. 9  4 kwietnia godz. 15

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 9 kwietnia godz. 11

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia - składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka".

9 kwietnia godz. 11
13 kwietnia godz. 15

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.

 18 kwietnia godz. 15
 

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 od 18 kwietnia
 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ,
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ - MIASTO PŁOCK
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

rozpoczęcie

 zakończenie

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) bezpośrednio do dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami.

17 maja godz. 9 24 maja godz. 15

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną.

25 maja godz. 9 30 maja godz. 15

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6 czerwca godz.15

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia - składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka".

6 czerwca godz. 15 12 czerwca godz. 15

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych.

15 czerwca godz. 15

Procedura odwoławcza.

od 15 czerwca

Opublikowanie na stronie internetowej pod adresem: ppp.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje - Przedszkola
wykazu wolnych miejsc.

31 sierpnia


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze