Przejdź do treści


Nabór do przedszkoli

Szanowni Państwo Rodzice

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17", w terminie od 08 marca 2016 r. do 14 marca 2016 r., w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Dostępna jest również do pobrania na stronie urzędu.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 15 marca 2016 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 15 marca 2016 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

 

Uwaga! W przypadku MP nr 15 i MP nr 31 „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17" oraz  formularz ,,Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016/17" należy składać w tymczasowych siedzibach ww. placówek, tj. do MP nr 15 - w Gimnazjum nr 5, ul. Król. Jadwigi 4; do MP 31 - w Gimnazjum nr 8, ul. T. Kutrzeby 2a.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016/17" będzie dostępny do wypełnienia, po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppp.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje - Przedszkola. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg. preferencji.

 

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, a także na stronie naborowej. Wśród przedszkoli znajduje się również 5 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

 

 

Poniżej zamieszczono ogólne zasady rekrutacji, harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym. Będą one wywieszone również w każdym przedszkolu.

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2016/17 prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z określonymi przez Radę Miasta Płocka kryteriami lokalnymi.

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Płocku, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.

· Kandydaci w wieku 2,5 lat oraz spoza miasta mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, kiedy pozostaną jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.

 

· Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.

 

 

· W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.

 

· Rodzice mają prawo wybrać 3 przedszkola szeregując je według własnych preferencji. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola należy zapoznać się z przedstawioną ofertą. Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.

· Logowanie do systemu i wypełnianie wniosku będzie możliwe od 15 marca 2016 roku od godz. 9.00 do 30 marca 2016 roku do godz. 14:00.

 

· Wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu, które na wniosku widnieje jako przedszkole pierwszego wyboru.

 

· W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru.

·  Przedszkola będą przyjmować wnioski w terminie od 15 marca 2016 roku od godz. 9:00 do 30 marca 2016 roku do godz. 15:00.

 

· Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione 12 kwietnia 2016 roku o godz.11:00.

 

· Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz, indywidualnie dla rodzica kandydata, na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie loginu i hasła.

· Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 mają obowiązek złożenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane „Karty potwierdzania woli zapisania dziecka", w terminie od 12 kwietnia 2016 roku od godz. 11:00 do 15 kwietnia 2016 roku do godz. 15:00.

· Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Prezydenta Miasta Płocka o potwierdzenie tych okoliczności.

·  Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone 18 kwietnia 2016 roku o godz. 15:00.

 

· Postępowanie uzupełniające do miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock na rok szkolny 2016/2017 rozpocznie się w dniu 20 kwietnia 2016 roku o godz. 9.00. i będzie trwać do 24 kwietnia 2016 roku do godz. 15.00. Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) będzie odbywać się bezpośrednio u dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami.  

 

· W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji, Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ - MIASTO PŁOCK NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

rozpoczęcie

zakończenie

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i wypełnianie, drukowanie wniosku).

15 marca godz. 9.00

30 marca godz. 14.00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

15 marca godz. 9.00

30 marca godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną

31 marca godz. 9.00

5 kwietnia godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

12 kwietnia godz.11.00

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia - składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka".

12 kwietnia godz. 11.00

15 kwietnia godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji
o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje

18 kwietnia godz. 15.00

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ - MIASTO PŁOCK NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

rozpoczęcie

zakończenie

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami
i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) bezpośrednio do dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami

20 kwietnia godz. 9.00

24 kwietnia godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną

25 kwietnia godz. 9.00

29 kwietnia godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

16 maja godz. 15.00

Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia - składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka".

17 maja godz. 15.00

19maja godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych

20 maja godz. 15.00

 

 I ETAP - KRYTERIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium1)

Wartość kryterium
w punktach
2

Wielodzietność rodziny kandydata3 (oświadczenie.)

128

Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności).

128

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

128

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

128

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

128

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie4 (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).

128

Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

128

 

II ETAP - KRYTERIA LOKALNE

Kryterium (dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium 5)

Wartość kryterium
w punktach
6

Rodzice kandydata pracują /studiują w trybie dziennym (oświadczenie).

64

Do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.

32

Rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do danego przedszkola po raz pierwszy.

16

Rodzic kandydata pracuje/studiuje w trybie dziennym(oświadczenie).

8

Kandydat ubiega się o przyjęcie do przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania/miejsca pracy rodzica (oświadczenie).

4

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny (kopia postanowienia sądu rodzinnego
o ustanowieniu nadzoru kuratora lub zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta).

2

1 Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu kopia poświadczona przez rodzica.

2 Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się jednakową wartość
3 Wielodzietność rodziny- oznacza rodzinę wychowująca troje i więcej dzieci.

 

4 Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

5 Kryteria lokalne potwierdzane są oświadczeniem rodzica, z wyjątkiem kryterium ,, Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
6 Zgodnie z ustawą o systemie oświaty każdemu kryterium przyznaje się różną wartość.

Do pobrania - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze