Przejdź do treści


Nabór do szkół podstawowych

Informacja dotycząca zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej

Szanowni Państwo Rodzice

do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły obwodowej, system informatyczny NABO zostanie uruchomiony  w dniach 10 kwietnia od godz. 9 – 15 czerwca 2018 r. do godz. 15. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają w zgłoszeniu dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku). Wydrukowane i podpisane zgłoszenie rodzice składają w szkole obwodowej.  Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie (pobrane z systemu naborowego) o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu.

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 515/XXX/2017 z dnia 28 marca 2017 r. określa obwody szkół podstawowych. Ponadto na stronie Płockiego Portalu Oświatowego www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Obwody istnieje możliwość, po wpisaniu adresu zamieszkania, sprawdzenia szkoły obwodowej.

 

Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych

dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

Szanowni Państwo Rodzice, 

kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Zatem nabór na wolne miejsca do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły zostanie uruchomiony po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zostanie uruchomiony w dniach 25 czerwca od godz. 9 - 27 czerwca 2018 r. do godz. 15. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają we wniosku dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku).

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności, począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów. 

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną liczbę punktów:

  • Rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej kontynuuje edukację w tej szkole – 16 pkt;
  • Dziadkowie, przez których odbierane będzie dziecko po zajęciach, zamieszkują w obwodzie danej szkoły – 8 pkt;
  • Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie danej szkoły – 4 pkt.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
  • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania dopublicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.
 
Kandydaci do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, którzy przejdą pozytywnie sprawdzian predyspozycji wypełniają elektroniczny wniosek do OSM I stopnia w dniach w dniach 25 czerwca od godz. 9 - 27 czerwca 2018 r. do godz. 15.

Poniżej zamieszczono harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym,
na rok szkolny 2018/2019
(dot. uczniów spoza obwodu szkoły)

 

Postępowanie rekrutacyjne

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa, (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą szkół, wypełnianie i drukowanie wniosku).

25.06.2018 r.
od godz. 9

27.06.2018 r.
do godz. 15

Składanie w szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa”.

25.06.2018 r.
od godz. 9

27.06.2018 r.
do godz. 15

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

28.06.2018 r.
od godz. 9

28.06.2018 r.
od godz.15

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2.07.2018 r. godz. 9

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - składanie „Kart potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej” (pobranych z systemu) w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

   2.07.2018 r.
   od godz. 9

3.07.2018 r.
do godz. 15

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

4.07.2018 r. godz. 12

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 4.07.2018 r. od godz. 12

 

 Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2018/2019*.

 

Postępowanie uzupełniające

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Opublikowanie w systemie NABO wykazu wolnych miejsc.

31.07.2018 r. od godz. 9

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa, bezpośrednio do dyrektora szkoły.

31.07.2018 r.
od godz. 9

31.07.2018 r.
od godz.15

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

1.08.2018 r.
od godz. 9

1.08.2018 r.
od godz.15

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 2.08.2018 r. godz. 9

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

2.08.2018 r.
od godz.9

2.08.2018 r.
od godz.15

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

3.08.2018 r. godz. 12

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do  publicznej szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

od 3.08.2018 r. od godz. 12

Opublikowanie na stronie internetowej
www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – Szkoły Podstawowe wykazu wolnych miejsc.

 

31 sierpnia 2018 r. godz. 9

 

* Postępowanie uzupełniające odbywa się bezpośrednio w danej szkole.

UCHWAŁA NR 515/XXX/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 marca 2017 r.w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia2019 r. oraz wskazania uczniom oddziałów klas VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze