Przejdź do treści


Nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Szanowni Państwo, Rodzice i Uczniowie – kandydaci do szkół

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 16 lipca o godz. 12.00 nastąpiło ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Na podstawie uzyskanych przez kandydatów punktów, elektroniczny system naboru wskazał każdemu uczniowi tylko jeden oddział  do którego został zakwalifikowany.

Wszyscy zakwalifikowani, aby zostać przyjętymi i podjąć naukę we wskazanym oddziale muszą dostarczyć do szkoły, w której znajduje się ten oddział, oryginały dokumentów – świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminów oraz jeżeli wskazany został oddział technikum lub branżowej szkoły  zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowania na badania lekarskie wydają sekretariaty techników i szkół branżowych, w terminie 16 lipca – 18 lipca do godz. 16.00. Termin złożenia oryginałów upływa 24 lipca 2019 r. o godz. 10.00.

Ważne! Komunikat Mazowieckiego Kuratorium Oświaty o późnych terminach badań lekarskich i dostarczaniu zaświadczeń dla kadydatów do szkół kształcących w zawodach

Brak oryginałów dokumentów w szkole, która prowadzi wskazywany oddział jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z oferowanego miejsca. Na tak uwolnione miejsce będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Po sprawdzeniu dostarczonych oryginałów dokumentów 25 lipca 2019 r. o godz. 12.00 szkoły ogłoszą listy przyjętych i nieprzyjętych.

Kandydaci, którzy nie zostali nigdzie zakwalifikowani będą mogli ubiegać się o miejsca w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 26 lipca 2019 r. o godz. 8.00. Powinni sprawdzać strony naborowe i zakładki statystyki, gdzie 25 lipca o godz. 12.00 znajdą się kompletne informacje o szkołach dysponujących wolnymi miejscami. Mogą aplikować do wielu szkół i oddziałów z wolnymi miejscami, dlatego do każdej z nich powinni dostarczyć wniosek o przyjęcie wraz z kopiami wymaganych przez szkołę dokumentów. Mają na to czas do 30 lipca do godz. 12.00.

UWAGA ! Rekrutacja uzupełniająca nie odbywa się drogą elektroniczną, wnioski należy składać bezpośrednio do wybranych szkół, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą terminu zakończenia roku szkolnego z 21 na 19 czerwca 2019 r. Mazowiecki Kurator Oświaty zarządzeniem nr 44 dokonał zmiany w harmonogramie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/20.  Ponadto zarządzeniem nr 46 Mazowiecki Kurator Oświaty przedłużył inny termin rekrutacji - do 24 czerwca 2019 do godz. 16.00 kandydaci mają możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły (zmiana listy preferencji kandydata).

Na tej podstawie absolwenci klas VIII szkół podstawowych i III klas dotychczasowych gimnazjów już 19 czerwca 2019 r. od godz. 14.00 mogą uzupełniać złożone wnioski o przyjęcie do szkół, poprzez dostarczanie do wybranych placówek poświadczonych za zgodność z oryginałem świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

Tak więc w systemie NABO obsługującym rekrutację do szkół w Płocku, w harmonogramie rekrutacji zasadniczej,  dwa etapy:
  • Wprowadzenie  do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach /oceny, wyniki egzaminów, inne sukcesy/
  • oraz Dostarczanie przez kandydatów, do szkół pierwszego wyboru, kopii dokumentów rozpoczynają się już 19 czerwca 2019 r. od godz. 14.00.


Rekrutacja na rok szkolny 2019/20, do klas I szkół ponadpodstawowych  i  klas I dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych  w Płocku, rozpocznie się 13 maja 2019 r. o godz. 8.00 i będzie wspierana przez system elektroniczny.

Wszyscy kandydaci - gimnazjaliści  uczęszczający do  gimnazjów lub klas dotychczasowych gimnazjów w szkołach podstawowych oraz uczniowie klas VIII szkół podstawowych, będą posługiwać się indywidualnymi kontami naborowymi, dostępnymi poprzez:


Uczniowie z płockich szkół samorządowych, otrzymają loginy do swoich kont w macierzystych szkołach, w dniu 10 maja 2019 r. Pozostali, także spoza Płocka, zakładają  konta samodzielnie od dnia 13 maja 2019 r.

W rekrutacji elektronicznej weźmie udział 29 płockich szkół:

  • 10  techników
  • 7  branżowych szkół I stopnia
  • 11  liceów ogólnokształcących
  • 1  liceum plastyczne

Ich aktualne oferty znajdą się na głównych stronach naborowych i będą dostępne w zakładce „Oferty placówek”  - odrębnie dla gimnazjalistów i dla ósmoklasistów.


Harmonogram rekrutacji zasadniczej na rok szkolny 2019/20 do klas I płockich liceów ogólnokształcących, techników  i  branżowych szkół I stopnia

1. Rejestracja kandydatów w elektronicznym systemie NABO

13 maja 2019 r. (od godz. 8.00) – 20 maja 2019 r. (do godz. 15.00)

2. Wybieranie preferencji i składanie wniosków w szkołach pierwszego wyboru przez wszystkich kandydatów - do liceów, techników i branżowych szkół I stopnia

13 maja 2019 r. (od godz. 8.00) – 20 maja 2019 r. (do godz. 15.00)

3. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego

21 - 24 maja 2019 r., szczegółowe informacje w ofertach szkół

4. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania

27 maja 2019 r. godz. 15.00  - ósmoklasiści
31 maja 2019 r. godz. 15.00  - gimnazjaliści

5. Ewentualna zmiana preferencji kandydatów

17 czerwca 2019 r. (od godz. 10.00) – 19 czerwca 2019 r. (do godz. 16.00)

6. W przypadku wyboru przez kandydata kształcenia w danym zawodzie, pobieranie ze szkół pierwszego wyboru prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie.

od 20 czerwca 2019 r. (od godz. 8.00)

7. Wprowadzenie  do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach /oceny, wyniki egzaminów, inne sukcesy/

20 czerwca 2019 r. (od godz. 10.00) – 28 czerwca 2019 r. (do godz. 16.00)

8. Dostarczanie przez kandydatów, do szkół pierwszego wyboru, kopii dokumentów

21 czerwca 2019 r. (od godz. 12.00) – 28 czerwca 2019 r. (do godz. 16.00)

9. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

16 lipca 2019 r. godz. 12.00

10. Pobieranie ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie, przez zakwalifikowanych kandydatów, którzy wybór kształcenia w zawodzie potwierdzą oświadczeniem

16 lipca 2018 r. (od godz. 12.00) – 18 lipca 2019 r. (do godz. 16.00)

11. Składanie przez kandydatów oryginałów dokumentów (także zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

16 lipca 2019 r. (od godz. 12.00) – 24 lipca 2019 r. (do godz. 10.00)

12. Ogłoszenie przez szkoły list przyjętych i nieprzyjętych.

25 lipca 2019 r. godz. 12.00


Harmonogram rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019/20 do klas I płockich liceów ogólnokształcących, techników  i branżowych szkół I stopnia - prowadzonej przez szkoły, które po zakończeniu rekrutacji zasadniczej, posiadają wolne miejsca w przygotowanych oddziałach 26 lipca – 28 sierpnia 2019 r.


1. Składanie przez kandydatów, w wybranych szkołach, wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26 lipca 2019 r. (od godz. 8.00) – 30 lipca 2019 r. (do godz.12.00)

2. Pobieranie ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie, przez kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie:

w terminie składania wniosku o przyjęcie do szkoły, tj. 26-30 lipca 2019 r.

3. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego, którzy nie przystępowali do prób w terminie majowym

31 lipca – 2 sierpnia 2019 r., szczegóły w ofertach szkół

4. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania, którzy nie przystępowali do sprawdzianu w terminie majowym

31 lipca – 2 sierpnia 2019 r., szczegóły w ofertach szkół

5. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia

19 sierpnia 2019 r. godz. 12.00

6. Pobieranie ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie, przez zakwalifikowanych kandydatów, którzy wybór kształcenia w zawodzie potwierdzą oświadczeniem

19 sierpnia 2019 r. (od godz. 12.00) – 21 sierpnia 2019 r. (do godz. 16.00)

7. Składanie przez kandydatów oryginałów dokumentów (także zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

19 sierpnia 2018 r. (od godz. 12.00) – 27 sierpnia 2019 r. (do godz. 16.00)

8. Ogłoszenie przez szkoły  list przyjętych  i nieprzyjętych.

28 sierpnia 2019 r. godz. 10.00


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze