Przejdź do treści


Ochrona środowiska


OGŁOSZENIE
O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
NA DOFINANSOWANIE WYMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA WĘGLOWEGO
NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA w 2020 roku

Prezydent Miasta Płocka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Termin, miejsce i sposób składania wniosków:
1. Termin składania wniosków: od 16.03.2020 r. do 30.09.2020 r.
2. Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie określonym w pkt. 1 w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku nr 8 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania Środowiska, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.
3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Miasta Płocka.
4. Wniosek wraz z wykazem załączników stanowi załącznik do Uchwały Nr 437/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie w określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę  ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła – do pobrania stąd lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka na stanowisku nr 8.

Dotacja będzie udzielana do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.

Zgodnie z § 8 w/w uchwały w przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 24 367 55 55.

Do pobrania:

Obwieszczenie z dnia 8 października 2019 r. Prezydenta Miasta Płocka O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH I MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻKI EWIDENCJI POLOWAŃ INDYWIDUALNYCH


Susza - wnioski o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód  w uprawach


Prezydent Miasta Płocka wydał Obwieszczenie w sprawie możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w związku z suszą w terminie 1 maja - 30 czerwca 2019. Pisemne wnioski o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód w uprawach należy składać do 15 lipca 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.

W związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia  w „piątym okresie raportowania” (okres 05) tj. od 1 maja do 30 czerwca 2019 roku, suszy rolniczej na obszarze Polski (– w tym m. Płock woj. mazowieckie) wśród upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, rzepak i rzepik, krzewów owocowych, truskawek i roślin strączkowych  – dla I kategorii gleby wg IUNG tj. gleb bardzo lekkich oraz zbóż jarych, zbóż ozimych, rzepaku i rzepiku oraz krzewów owocowych – dla II kategorii gleby wg IUNG tj. gleb lekkich - istnieje pilna potrzeba zgłaszania powstałych strat w wymienionych uprawach – co umożliwi określenie zakresu zaistniałych szkód.

Na podstawie złożonych wniosków Komisja dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie na Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka stanowisko nr 7 (wejście od ulicy Zduńskiej) pisemnych wniosków o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód  w uprawach (określonych wyżej).

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętym wzorem  (do pobrania w Urzędzie Miasta Płocka na Biurze Obsługi Klienta stanowisko nr 7  lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Płocka www. bip.plock.eu  bądź Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – www.mazowieckie.pl – baner: urząd – aktualne projekty - klęski)  w terminie: do 15 lipca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15. 00.


Obwieszczenie z dn. 3 lipca 2019 r. Prezydenta Miasta Płocka - do pobrania


Drzewa Młodych Płocczan


Po raz trzeci płoccy rodzice mogą upamiętnić narodziny swoich pociech, sadząc drzewa. Zapraszamy do udziału w trzeciej edyji akcji Drzewa Młodych Płocczan

W tym roku do akcji mogą włączyć się rodzice dzieci urodzonych od 1 czerwca 2018 roku do 1 czerwca 2019 roku. Będą mogli posadzić drzewo na terenie wybranego przez siebie osiedla: Podolszyce Północ, Borowiczki, Radziwie, Wyszogrodzka, Kolegialna, Miodowa, Skarpa. Dodatkowo mogą umieścić przed rośliną tabliczkę z wpisaną przez siebie treścią, np. datą narodzin dziecka, imieniem, nazwiskiem itp.

W sadzeniu drzew może wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec Płocka, który pragnie upamiętnić przyjście na świat swojej pociechy. Tegoroczna odsłona akcji dotyczy dzieci urodzonych w okresie 1 czerwca 2018 - 1 czerwca 2019 roku (dla każdego dziecka można posadzić 1 drzewo). Jej uczestnikiem może być jedynie osoba zameldowana w Płocku, co zostanie zweryfikowane przez Organizatora. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny, a zakup drzew i pamiątkowych tabliczek leży po stronie Miasta Płock.

Aby wziąć udział w akcji „Drzewa Młodych Płocczan” należy wypełnić poniższy formularz, który będzie działał od 1 czerwca do 1 września 2019 roku (w przypadku wyczerpania puli drzew przewidzianych do posadzenia w trzeciej edycji, formularz zgłoszeniowy zostanie wyłączony wcześniej).

Pierwsze sadzenie drzew zaplanowane jest jesienią 2019 roku - od września do listopada. Nasadzenia realizowane będą według planu opracowanego przez Zespół Zieleni Miejskiej i Ochrony Przyrody w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka.

Formularz zgłoszeniowy - dostępny w tym miejscu.

Regulamin akcji „Drzewa Młodych Płocczan”: Zarządzenie nr 544/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 maja 2019 roku - do pobrania

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail dedykowany akcji: drzewamlodych@plock.eu.


Inwentaryzacja stanowisk występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Płocka


Urząd Miasta Płocka zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta Płocka, którzy zauważą występowanie barszczu Sosnowskiego o zgłoszenie tego faktu do urzędu.

Zgłoszenia można dokonać wypełnieniając formularz „Zgłoszenie występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Płock” i przekazanie go do siedziby Urzędu Miasta Płocka osobiście do Biura Obsługi Klienta lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Płocka
Wydział Kształtowania Środowiska
 pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Zgłoszenia przyjmowane będą przez cały sezon wegetacyjny.

Zebrane informacje będą wykorzystane do oszacowania skali problemu w Gminie Miasto Płock, a następnie uaktualnienia programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na lata następne.

Więcej informacji można uzyskać u Ogrodnika Miasta Płocka p. Justyny Smolińskiej pod numerem telefonu: (24) 367-15-12.

Strona internetowea Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zwierająca wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego


OGŁOSZENIE
O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
NA DOFINANSOWANIE WYMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA WĘGLOWEGO
NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA w 2019 roku

Prezydent Miasta Płocka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Termin, miejsce i sposób składania wniosków:
1. Termin składania wniosków: od 1.04.2019 r. do 12.04.2019 r.
2. Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie określonym w pkt. 1 w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku nr 7 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania Środowiska, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.
3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Miasta Płocka.
4. Wniosek wraz z wykazem załączników stanowi załącznik do Uchwały Nr 437/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie w określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę  ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła – do pobrania stąd lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka na stanowisku nr 7.

Dotacja będzie udzielana do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2019 roku.

Zgodnie z § 8 w/w uchwały w przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 24 367 55 55.

Do pobrania:
 

Wydział Kształtowania Środowiska informuje, że Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw jest to tzw. uchwała antysmogową dla Mazowsza. Wskazuje ona, jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone.

Podjęta uchwała antysmogowa ogranicza m.in. używanie pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu (Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. tzw. EKOPROJEKT). Są to normy jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). Wszystko po to, aby zmniejszyć zużycie paliwa i zredukować zanieczyszczenia emitowane przez przestarzałe urządzenia.  Uchwała zakazuje także palenia kiepskiej jakości opałem.


Uchwała antysmogowa wprowadza ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:
  • od dnia wejścia w życie uchwały tj. 11.11.2017 r. wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu ;
  • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Kontrolę w tym zakresie mogą przeprowadzać Prezydent Miasta Płocka, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Płocka i Straży Miejskiej oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a naruszający te przepisy muszą liczyć się z mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.  Na żądanie kontrolującego każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Dokumentem takim może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna lub inny dokument. Wymóg ten dotyczy także stosowanego paliwa. Aby potwierdzić jego jakość użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument, np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakości. Dostawca węgla powinien na żądanie klienta przekazać mu świadectwo jakości, a klient ma prawo do informacji o sprzedawanym towarze, tj. o jego cenie, pochodzeniu czy parametrach i składzie.

Z treścią uchwały można się zapoznać na stronie Urzędu Marszałkowskiego w zakładce samorząd – uchwały sejmiku.


Wydział Kształtowania Środowiska informuje, że istnieje możliwość otrzymania dotacji na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła.

Zainteresowani mieszkańcy na bieżąco, począwszy od stycznia br. składają do Biura Obsługi Klienta na stanowisko nr 6 wypełnione wnioski wstępne - wniosek do pobrania. Tym samym osoby, które dotychczas złożyły wnioski (według kolejności ich wpływu do Urzędu) znalazły się na liście osób wnioskujących o  udzielenie dotacji na wymianę  systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2017 roku.

Warunkiem uzyskania dotacji jest:

1. złożenie wniosku o udzielenie dotacji (stanowiący załącznik do „Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła” stanowiący załącznik do Uchwały  Nr 437/XXV2016 Rady Miasta Płocka  z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła.

2. podpisanie umowy o udzielenie dotacji,

3. zakończenie prac związanych ze zmianą ogrzewania,

4. złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami tj.:

  • wystawione na Dotowanego oryginały faktur VAT/rachunków potwierdzające poniesione wydatki oraz zawierające opis potwierdzający wykonanie zadania w terminie, wskazanym w umowie;
  • protokół odbioru technicznego instalacji podpisany przez uprawnioną osobę/ podmiot lub umowę na dostawę nośnika energii;
  • końcową pozytywną opinię kominiarską (dot. przyłączy gazowych);
  • Certyfikat lub aprobatę techniczną, potwierdzające zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami.

Dotacja będzie udzielana do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku kalendarzowym.

Zgodnie z § 8 w/w uchwały w przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 24 367 55 55.


 

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji EXDROB S.A. ul. Bielska 57 - do pobrania

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze