Przejdź do treści


Ochrona środowiska

Ograniczenie „niskiej emisji” - wymiana urządzeń grzewczych

W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Płocka odbyło się spotkanie dotyczące możliwości przystąpienia przez zainteresowanych mieszkańców Płocka do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów: "Ograniczenie „niskiej emisji” wymiana urządzeń grzewczych." 

W trakcie spotkania poinformowano mieszkańców o możliwości pozyskania przez Gminę Miasto Płock dofinansowania ze środków UE na wymianę czynnika grzewczego (na gaz, olej) lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Do udziału w projekcie kwalifikują się budynki mieszkalne spełniającego określone standardy energetyczne. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną Energię Pierwotną (EP) dostarczaną do budynku, w przypadku budynku jednorodzinnego, na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia, przeliczaną na jednostkę powierzchni budynku w kWh/m2/rok musi wynosić 120 (maksymalny wskaźnik EP obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.).

Spełnienie warunków konkursu na wstępie wymaga od mieszkańców poniesienia kosztów na prace przygotowawcze tj. opracowanie audytu energetycznego oraz wyciągu z dokumentacji technicznej wraz z kalkulacją kosztów. Kosztów tych nie może ponieść Gmina Miasto Płock z uwagi na ograniczenia formalno – prawne.

Należy podkreślić, iż poniesienie w/w kosztów przez zainteresowanych mieszkańców nie daje gwarancji uzyskania dofinansowania. Stanowi to dość istotne ryzyko dla zainteresowanych udziałem w projekcie.

Wstępna analiza warunków konkursu wykazała, iż realna możliwość uzyskania dofinansowania do projektu występuje w przypadku zgłoszenia co najmniej 60 – 80 gospodarstw domowych spełniających wszystkie wymogi konkursu, a w szczególności.:

1. Ogrzewanie domu przy użyciu pieca na paliwa stałe, w tym np. węgiel, miał wraz z deklaracją jego bezpowrotnej likwidacji,

2. Posiadanie budynku mieszkalnego spełniającego określone standardy energetyczne. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną Energię Pierwotną(EP) dostarczaną do Państwa budynku, w przypadku budynku jednorodzinnego, na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia, przeliczaną na jednostkę powierzchni budynku w kWh/m2/rok musi wynosić 120 (maksymalny wskaźnik EP obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.),

3. Dla wszystkich uczestników konkursu inwestycja musi przyczyniać się do ograniczenia emisji CO2 (w odniesieniu do istniejącej instalacji o min. 30%), w przeciwnym wypadku wnioskodawca nie zostanie zakwalifikowany do projektu.

Niedopuszczalne jest aplikowanie o wsparcie kotłów zużywających węgiel.

W załączeniu:

1. Prezentacja multimedialna, która była przedmiotem spotkania w dniu 27.04.2017 r.,

2. link do strony z warunkami udziału w konkursie tj. https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialania-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektow-ograniczenie-niskiej-emisji-wymiana-urzadzen-grzewczych.html

3. link do strony Zrzeszenia audytorów energetycznych tj. http://www.zae.org.pl/audytorzy/lista-audytorow.aspx

4. Mapy z orientacyjnym przebiegiem sieci ciepłowniczej i gazowej na terenie miasta - zgodnie z dokumentem AKTUALIZACJA  ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE  DLA GMINY MIASTO PŁOCK

5. Deklaracja przystąpienia do projektu w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej ,Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji” wymiana urządzeń grzewczych.

Na chwilę obecną termin złożenia deklaracji upływa w dniu 22 maja 2017 r.

Dodatkowe informacje: tel. 24 367 17 31 i 24 367 15 08


DEKLARACJA o dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła - do pobrania


Pozwolenia zintegrowane dla instalacji zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - do pobrania


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze