Przejdź do treści


Ochrona środowiska

Inwentaryzacja stanowisk występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Płocka

Urząd Miasta Płocka zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta Płocka, którzy zauważą występowanie barszczu Sosnowskiego o zgłoszenie tego faktu do urzędu.

Zgłoszenia można dokonać wypełnieniając formularz „Zgłoszenie występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Płock” i przekazanie go do siedziby Urzędu Miasta Płocka osobiście do Biura Obsługi Klienta lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Płocka
Wydział Kształtowania Środowiska
 pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Zgłoszenia przyjmowane będą przez cały sezon wegetacyjny.

Zebrane informacje będą wykorzystane do oszacowania skali problemu w Gminie Miasto Płock, a następnie uaktualnienia programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na lata następne.

Więcej informacji można uzyskać u Ogrodnika Miasta Płocka p. Justyny Smolińskiej pod numerem telefonu: (24) 367-15-12.

Strona internetowea Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zwierająca wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego


OGŁOSZENIE
O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
NA DOFINANSOWANIE WYMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA WĘGLOWEGO
NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA w 2019 roku

Prezydent Miasta Płocka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Termin, miejsce i sposób składania wniosków:
1. Termin składania wniosków: od 1.04.2019 r. do 12.04.2019 r.
2. Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie określonym w pkt. 1 w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku nr 7 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania Środowiska, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.
3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Miasta Płocka.
4. Wniosek wraz z wykazem załączników stanowi załącznik do Uchwały Nr 437/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie w określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę  ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła – do pobrania stąd lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka na stanowisku nr 7.

Dotacja będzie udzielana do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2019 roku.

Zgodnie z § 8 w/w uchwały w przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 24 367 55 55.

Do pobrania:
 

Drzewa Młodych Płocczan

Prezydent Miasta Płocka zaprasza mieszkańców Płocka do udziału w II edycji akcji „Drzewa Młodych Płocczan”.

Jej głównym celem jest upamiętnienie narodzin najmłodszych mieszkańców Płocka poprzez posadzenie dedykowanego mu drzewa na terenie wybranego przez uczestnika akacji osiedla. Dodatkową formą upamiętnienia narodzin dziecka jest możliwość umieszczenia przed drzewem tabliczki z własnoręcznie wpisaną treścią np. datą narodzin dziecka, imieniem, nazwiskiem itp.

W ramach drugiej edycji "Drzew Młodych Płocczan" zaplanowane jest posadzenie 116 drzew na osiedlach: Kolegialna, Miodowa, Podolszyce Południe, Międzytorze, Góry.

Do akcji może przystąpić każdy pełnoletni mieszkaniec Płocka, który pragnie upamiętnić dziecko urodzone w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 1 czerwca 2018 roku (dla każdego dziecka można posadzić 1 drzewo). Uczestnikiem akcji może być jedynie osoba zameldowana w Płocku, co będzie weryfikowane przez Organizatora. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny, a zakupu drzew i pamiątkowych tabliczek dokona Miasto.

Aby wziąć udział w akcji „Drzewa Młodych Płocczan” należy wypełnić formularz od 1 czerwca do 1 września 2018 roku. W przypadku wyczerpania puli drzew przewidzianych do posadzenia w tej edycji, formularz zgłoszeniowy zostanie wyłączony wcześniej.

Pierwsze sadzenie drzew zaplanowane jest jesienią 2018 roku - na przełomie września i października. Nasadzenia realizowane będą według planu opracowanego przez Zespół Zieleni Miejskiej i Ochrony Przyrody w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka.

Zapraszamy do udziału w akcji!


Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail dedykowany akcji: drzewamlodych@plock.eu.


Wydział Kształtowania Środowiska informuje, że Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw jest to tzw. uchwała antysmogową dla Mazowsza. Wskazuje ona, jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone.

Podjęta uchwała antysmogowa ogranicza m.in. używanie pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu (Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. tzw. EKOPROJEKT). Są to normy jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). Wszystko po to, aby zmniejszyć zużycie paliwa i zredukować zanieczyszczenia emitowane przez przestarzałe urządzenia.  Uchwała zakazuje także palenia kiepskiej jakości opałem.


Uchwała antysmogowa wprowadza ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:
  • od dnia wejścia w życie uchwały tj. 11.11.2017 r. wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu ;
  • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Kontrolę w tym zakresie mogą przeprowadzać Prezydent Miasta Płocka, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Płocka i Straży Miejskiej oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a naruszający te przepisy muszą liczyć się z mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.  Na żądanie kontrolującego każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Dokumentem takim może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna lub inny dokument. Wymóg ten dotyczy także stosowanego paliwa. Aby potwierdzić jego jakość użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument, np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakości. Dostawca węgla powinien na żądanie klienta przekazać mu świadectwo jakości, a klient ma prawo do informacji o sprzedawanym towarze, tj. o jego cenie, pochodzeniu czy parametrach i składzie.

Z treścią uchwały można się zapoznać na stronie Urzędu Marszałkowskiego w zakładce samorząd – uchwały sejmiku.


Wydział Kształtowania Środowiska informuje, że istnieje możliwość otrzymania dotacji na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła.

Zainteresowani mieszkańcy na bieżąco, począwszy od stycznia br. składają do Biura Obsługi Klienta na stanowisko nr 6 wypełnione wnioski wstępne - wniosek do pobrania. Tym samym osoby, które dotychczas złożyły wnioski (według kolejności ich wpływu do Urzędu) znalazły się na liście osób wnioskujących o  udzielenie dotacji na wymianę  systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2017 roku.

Warunkiem uzyskania dotacji jest:

1. złożenie wniosku o udzielenie dotacji (stanowiący załącznik do „Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła” stanowiący załącznik do Uchwały  Nr 437/XXV2016 Rady Miasta Płocka  z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła.

2. podpisanie umowy o udzielenie dotacji,

3. zakończenie prac związanych ze zmianą ogrzewania,

4. złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami tj.:

  • wystawione na Dotowanego oryginały faktur VAT/rachunków potwierdzające poniesione wydatki oraz zawierające opis potwierdzający wykonanie zadania w terminie, wskazanym w umowie;
  • protokół odbioru technicznego instalacji podpisany przez uprawnioną osobę/ podmiot lub umowę na dostawę nośnika energii;
  • końcową pozytywną opinię kominiarską (dot. przyłączy gazowych);
  • Certyfikat lub aprobatę techniczną, potwierdzające zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami.

Dotacja będzie udzielana do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku kalendarzowym.

Zgodnie z § 8 w/w uchwały w przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 24 367 55 55.


Pozwolenia zintegrowane dla instalacji zlokalizowanych na terenie miasta Płocka - do pobrania

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji EXDROB S.A. ul. Bielska 57 - do pobrania


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze