Przejdź do treści


Odpady komunalne

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku braku indywidualnego numeru rachunku winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta Płocka PKO BP S.A. o numerze 84 1020 3974 0000 5302 0248 5043 w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 289/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. od 1 lutego 2020 r. stawki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • 1) w zakresie nieruchomości zamieszkałych lub nieruchomości zamieszkałych w części - 26 zł od osoby/miesiąc,
 • 2) w zakresie nieruchomości niezamieszkałych:
  1. a) 5,88 zł - za pojemnik 120 l,
  2. b) 11,76 zł - za pojemnik 240 l,
  3. c) 37,73 zł - za pojemnik 770 l,
  4. d) 53,90 zł - za pojemnik 1100 l,
  5. e) 196,00 zł - za kontener 4 m³ (4000 l),
  6. f) 245,00 zł - za pojemnik 5 m³ (5000 l) - podziemny,
  7. g) 343,00 zł - za kontener 7 m³ (7000 l),
  8. h) 490,00 zł - za kontener 10 m³ (10000 l).

W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości mieszkańców czy ilości zapotrzebowania na pojemniki) – nowe (kolejne) deklaracje należy składać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. korektę deklaracji za miesiąc luty należy złożyć do 10 marca).

W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w ciągu 14 dni licząc od dnia zaistnienia danego zdarzenia (dot. złożenia pierwszej deklaracji).

Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Gospodarowania Odpadami przyjmuje zgłoszenia o występujących nieprawidłowościach w realizowaniu usług odbioru odpadów w ramach rozstrzygniętego przetargu, np.: przepełnione pojemniki, brak odbioru w wyznaczonym terminie, chęć wymiany pojemnika na większy (wiąże się ze złożeniem nowej deklaracji).

Informacji dotyczących płatności, składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwrotów nadpłaconych należności udziela Wydział Podatków i Księgowości, Referat Windykacji Opłat.

 • Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: tel. 24 367 08 20 , 24 367 08 11, 24 367 08 25.
 • Zwroty nadpłaconych należności: tel. 24 367 15 28.
 • Informacja dot. płatności za odpady komunalne: tel. 24 367 08 12

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne („nieruchomości niezamieszkałe"), zostali objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami z dniem 1 lipca 2015 r. W związku z powyższym są oni zobowiązani do złożenia deklaracji do Prezydenta Miasta Płocka, określającej liczbę pojemników, stawkę i częstotliwość opróżnień.

Jednocześnie przypominamy, że tereny ogródków działkowych oraz cmentarze zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami z dniem 1 lipca 2016 r. Właściciele, zarządcy lub administratorzy takich nieruchomości mają obowiązek zawrzeć umowę cywilno-prawną z przedsiębiorstwem wpisanym do Rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych.

Prosimy o określenie konkretnej frakcji odpadów w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli np. wybrano:

 • 2 pojemniki - po 120 l
 • 1 pojemnik 240 l

Prosimy o wskazanie przeznaczenia wybranego pojemnika np.
 • 1 pojemnik 120 l – papier
 • 1 pojemnik 120 l – szkło
 • 1 pojemnik 240 l - zmienne (pozostałości po segregacji)

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze