Przejdź do treści


Odpady komunalne

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku braku indywidualnego numeru rachunku winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta Płocka PKO BP S.A. o numerze 84 1020 3974 0000 5302 0248 5043 w  terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Płocka zmieniły się kompetencje poszczególnych Wydziałów związanych z obsługą gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wydział Kształtowania Środowiska Oddział Gospodarowania Odpadami przyjmuje zgłoszenia o występujących nieprawidłowościach w realizowaniu usług odbioru odpadów w ramach rozstrzygniętego przetargu, np.: przepełnione pojemniki, brak odbioru w wyznaczonym terminie, chęć wymiany pojemnika na większy (wiąże się ze złożeniem nowej deklaracji).

Informacji dotyczących płatności, składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwrotów nadpłaconych należności udziela Wydział Podatków i Księgowości Oddział Podatków i Opłat Referat Opłat.

Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gosp. odpadami komunalnymi tel. 24-367-08-20 , 24- 367-08-11, 24-367-08-25.

Zwroty nadpłaconych należności tel. 24-367-15-28.

Informacja dot. płatności za odpady komunalne tel. 24-367-08-12,  24-367-08-11.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne („nieruchomości niezamieszkałe"), zostali objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami z dniem 1 lipca 2015 r. W związku z powyższym są oni zobowiązani do złożenia deklaracji do Prezydenta Miasta Płocka, określającej ilość pojemników, stawkę i częstotliwość opróżnień. Więcej informacji TUTAJ

Jednocześnie przypominamy, że tereny ogródków działkowych oraz cmentarze zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami z dniem 1 lipca 2016 r. Właściciele, zarządcy lub administratorzy takich nieruchomości mają obowiązek zawrzeć umowę cywilno-prawną z przedsiębiorstwem wpisanym do Rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych.

Stawki za pojemnik:

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) 25 zł - za pojemnik 120 l,

b) 32 zł - za pojemnik 240 l,

c) 68 zł - za pojemnik 770 l,

d) 82 zł - za pojemnik  1100 l,

e) 203 zł - za kontener 4 m³,

f) 333 zł - za kontener 7 m³,

g) 460 zł - za kontener 10 m³,

h) 115 zł - za każdy pojemnik podziemny, bez względu na jego pojemność

jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

*W przypadku zadeklarowania odpadów segregowanych prosimy o określenie konkretnej frakcji odpadów. Np. W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybrano:

- 2 pojemniki - po 120l
- 1 pojemnik 240l
Prosimy o wskazanie przeznaczenia wybranego pojemnika np.
- 1 pojemnik 120l – papier
- 1 pojemnik 120l – szkło
- 1 pojemnik 240l - zmienne (pozostałości po segregacji)

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) 36 zł - za pojemnik 120 l,

b) 47 zł - za pojemnik 240 l,

c) 98 zł - za pojemnik 770 l,

d) 119 zł - za pojemnik  1100 l,

e) 294 zł - za kontener 4 m³,

f) 483 zł - za kontener 7 m³,

g) 667 zł - za kontener 10 m³,

h) 167 zł - za każdy pojemnik podziemny, bez względu na jego pojemność,

jeżeli odpady nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny.

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze