Przejdź do treści


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Aktualizacja 2018

Uchwała NR 811/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka


Konsultacje społeczne projektu aktualizacji

 „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka”

 

Obwieszczeniem z dnia 16 lutego 2018 r. Prezydent Miasta Płocka podał informację o przystąpieniu do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka. Przedmiotem obecnej aktualizacji Planu jest uzupełnienie listy projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej o zgłoszone przedsięwzięcia. W opracowanym projekcie uchwały uwzględnione zostały zmiany w wykazie przedsięwzięć, dopisano nową kartę projektu oraz zweryfikowano przyjęte do monitoringu i realizacji cele ilościowe do roku 2020.

Uwagi do projektu Planu można składać w:

1. W formie pisemnej:

a) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
joanna.ruminska@plock.eu

2. Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-314 w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Płocka.

Termin wnoszenia uwag: 18.05.2018

Pliki do pobrania na stronie bip.ump.pl:

•   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka
•   Uchwała w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dnia 28.03.2017 r.
•   Projekt uchwały aktualizującej PGN wraz z uzasadnieniem


 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze