Przejdź do treści


PloNET - Regulamin

Regulamin korzystania z HOT-SPOTÓW w Płockiej bezprzewodowej sieci informatycznej - PloNET

W celu wyeliminowania zagrożenia u użytkowników internetu związanego z rozsyłaniem niechcianej poczty, zablokowany został port 25 (SMTP), który standardowo wykorzystywany jest przez programy pocztowe do wysyłania wiadomosci e-mai Wprowadzenie blokady będzie skutkowało koniecznością zmiany ustawień wykorzystywanych przez Państwa programów - zmiany konfiguracji serwera poczty wychodzącej (SMTP) z portu 25.

1. Właścicielem  bezprzewodowych punktów dostępu do internetu jest Gmina Miasto Płock. Dostęp do Internetu jest realizowany z wykorzystaniem infrastruktury Płockiej bezprzewodowej sieci informatycznej - PloNET. Sieć zarządzana jest przez Oddział Teleinformatyki Urzędu Miasta Płocka  - wimax@plock.eu .

2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

3. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

4. Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie urządzeń radiowych Wi-Fi, zgodnych ze standardem 802.11b lub 802.11g. 

5. Oddział Teleinformatyki Urzędu Miasta Płocka nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą hot-spotów.

6. Ruch w sieci PloNET jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany.

7. Użytkownik punktów dostępu do Internetu (tzw. hot-spotów) zobowiązuje się do:- nie wykorzystywania udostępnianego połączenia internetowego do działań niezgodnych z prawem,- nie przesyłania i nie udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącym do użytkownika,- nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste- nie wykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym, - nie rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu.

8. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do Internetu za działania niezgodne z prawem, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:a) usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,b) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),c) udostępnianie oraz pobieranie z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.), d) udostępnianie treści pornograficznych,e) korzystanie z aplikacji P2P,f) dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.g) uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spoth) wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i użytkowników w niej działających.Decyzję o odłączeniu użytkownika podejmuje dyżurny administrator sieci PloNET, po analizie jego działania w sieci - jako konsekwencja zidentyfikowanych lub zgłoszonych naruszeń niniejszego Regulaminu. Zauważone naruszenia Regulaminu można zgłaszać w Oddziale Teleinformatyki Urzędu Miasta Płocka – e-mail:wimax@plock.eu   

9. Użytkownik we własnym zakresie podejmuje decyzje dotyczące zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz posiadanego oprogramowania antywirusowego.

10. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

11. Nieznajomość Regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze