Przejdź do treści


Program współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Płocka zaprasza do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie m. Płocka na 2019 rok”.

Program współpracy  jest najważniejszym dokumentem regulującym zasady i formy współpracy płockiego samorządu z III sektorem. Projekt Programu na 2019 rok został opracowany przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych we współpracy z Płocką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi. 

Uwagi i propozycje zmian do projektu Programu Współpracy można składać od dnia 14 czerwca  do dnia 30 czerwca 2018 r. na załączonym formularzu zmian.

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy są jednym z działań zaplanowanych w ramach prac nad tym dokumentem.  Projekt Programu współpracy i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej oraz są dostępne w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22.
Uwagi do projektu Programu współpracy można zgłosić wypełniając formularz i dostarczając go w terminie: do dnia 30 czerwca 2018 roku na:
– adres: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock
– adres poczty elektronicznej: centrum.wspolpracy@plock.eu

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze