Przejdź do treści


Regulamin programu

Załącznik do Zarządzenia nr 2918/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 stycznia 2017 r.  w sprawie Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu "Płocka Karta Familijna 3+"


 
REGULAMIN PŁOCKIEJ KARTY FAMILIJNEJ 3+

 
§ 1
1. Karta Familijna 3+ (dalej Karta) wydawana jest w ramach Programu „Płocka Karta Familijna 3+”, który jest adresowany do rodzin wielodzietnych a jego istotą jest promocja dużej rodziny oraz działania na rzecz wzmacniania jej kondycji.

 
§ 2
1. Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym (bez względu na dochody), mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, bądź bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pozostającym pod opieką rodzica.
2. Karta przysługuje również rodzinom zastępczym, w których przebywa troje lub więcej dzieci oraz podopiecznym Rodzinnych Domów Dziecka w Płocku.
3. Kartę przyznaje się wyłącznie rodzinom zameldowanym i faktycznie zamieszkującym w Płocku.
4. W przypadku rodzin, gdzie partnerzy pozostają w związku nieformalnym o Kartę może ubiegać sięrodzic minimum trójki dzieci.

 
§ 3
1. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny, o której mowa w § 2 Regulaminu.
2. Przyznanie Karty następuje na wniosek rodzica bądź opiekuna prawnego złożony w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
3. Wnioski o wydanie karty można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, Punktach Obsługi Klientów Komunikacji Miejskiej w Płocku, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej www.plock.eu.
4. Przy składaniu wniosku należy okazać oryginalne dokumenty potwierdzające stanowienie rodzinywielodzietnej tj;
a) w przypadku rodziców dowód tożsamości ze zdjęciem,
b) w przypadku dzieci w wieku szkolnym aktualna legitymacja szkolna,
c) w przypadku dzieci w wieku do 6 lat oświadczenie rodzica lub opiekuna,
d) w przypadku dzieci do 25 roku życia – legitymacja studencka lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
e) w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu lub umowa z Prezydentem Miasta Płocka o ustanowieniu rodziny zastępczej,
f) w przypadku Rodzinnych Domów Dziecka - postanowienie sądu,
g) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

§ 4
1. Po pozytywnej weryfikacji wniosku każdemu członkowi rodziny wydaje się Płocką Kartę Familijną 3+ w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.
2. Okres ważności Karty wynosi 3 lata od daty wydania. Kartę można przedłużyć nie wcześniej niż dwa miesiące przed upływem okresu jej ważności.
3. Wszystkie Karty wydane danej rodzinie tracą ważność z końcem roku kalendarzowego, w którym choćby jedno z dzieci osiągnie kryterium wiekowe określone w § 2 ust. 1.
4. W przypadku zameldowania czasowego karta będzie wydawana na czas zameldowania w Płocku.
5. Każda Karta posiada unikalny numer oraz dane (imię i nazwisko) osoby, dla której została wystawiona. Wzór karty stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.
6.  Karty są ważne wraz z dokumentem tożsamości. W przypadku dziecka nie posiadającego jeszcze własnego dokumentu, z dokumentem rodzica lub opiekuna prawnego wraz z jego Kartą.
7. W przypadku zagubienia lub utraty Karty wnioskodawcy lub członka jego rodziny, wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym emitenta Karty.
8. W celu ponownego uzyskania Karty wnioskodawca składa wniosek o wydanie Karty wraz z oświadczeniem o jej zagubieniu. W takim przypadku wydawany będzie duplikat Karty z zaznaczeniem „Duplikat”.

 
§ 5
1. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg, które zostały przewidziane dla posiadaczy Karty jest komunikat/naklejka informująca o honorowaniu Płockiej Karty Familijnej 3+ umieszczona w witrynach przedsiębiorstw i instytucji współpracujących z Urzędem Miasta Płocka przy realizacji Programu (załącznik Nr 3 do Regulaminu).
2. Przy odbiorze Karty uprawniony otrzymuje aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień. Katalog będzie publikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka wraz z informacją o nowych propozycjach dla posiadaczy Karty.

 
§ 6
Emitentem Karty jest Gmina-Miasto Płock. Znalezioną Kartę należy zwrócić do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze