Przejdź do treści


Urząd na skróty

Przewodnik Klienta Urzędu Miasta Płocka

„Urząd na skróty”


Oddajemy do Państwa dyspozycji elektroniczny przewodnik Klienta Urzędu Miasta Płocka.  To proste w obsłudze narzędzie ułatwi Państwu kontakt z urzędem i załatwienie większości formalności. Zachęcamy do skorzystania z przewodnika przed przyjściem do Urzędu Miasta.

Po najechaniu na odpowiedni temat i kliknięciu prawym klawiszem myszki zostaniecie Państwo przeniesieni bezpośrednio na stronę, gdzie znajdziecie wszystkie niezbędne informacje na temat:
- jak załatwić sprawę,
- jakie dokumenty są niezbędne jako załączniki dla załatwienia sprawy,
- jakie są opłaty urzędowe,
- jaki jest termin załatwienia sprawy.
Możecie Państwo pobrać odpowiedni formularz czy inny druk, a w przypadku trudności odnajdziecie numer telefonu do pracownika, który wyjaśni niejasności i udzieli niezbędnej pomocy.

UWAGA!
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny. Ponowne otwarcie planowane jest 3 września 2018 r.

Strefa Płatnego Parkowania - informacje, mapa, regulamin, abonamenty

Program "Mieszkania na start" informacje o programie, wnioski, terminy, miejsca gdzie można złożyć wniosek

Program Rodzina 500+ - informacje o programie, wnioski, terminy, miejsca gdzie można złożyć wniosek

Uniwersalny druk zgłoszenia szkody z polisy Urzedu Miasta Płocka - do pobrania

Elektroniczna rekrutacja w Urzędzie Miasta Płocka - informacje o zasadach rekrutacji

Zameldowanie – wymeldowanie
Zameldowanie na pobyt stały
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące

Dowód osobisty
Wydanie dowodów osobistych
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Prawo jazdy
Wydanie nowego prawa jazdy
Wydanie wtórnika prawa jazdy
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy
Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy

Istnieje możliwość sprawdzenia statusu prawa jazdy online.

Status prowadzonej sprawy: 
związanej z uzyskaniem prawa jazdy

Informacja na stronie BIP: http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=u7jzNIYxRejestracja pojazdu
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Zgłoszenie zbycia pojazdu
Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika

Istnieje możliwość sprawdzenia statusu rejestracji pojazdu online.

Status prowadzonej sprawy:  związanej z rejestracją pojazdów

Informacja na stronie BIP: http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=u7jzNIYx

W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem pełnomocnika - druki pełnomocnictwa do pobrania:
- Rejestracja pojazdów
- Uprawnienia kierowców

Licencja na przewozy

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób

Urząd Stanu Cywilnego – akt urodzenia, małżeństwa, zgonu, PESEL

Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego
Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka
Zawarcie małżeństwa

Działalność gospodarcza
Rozpoczęcie działalności gospodarczej
Zmiana działalności gospodarczej
Zakończenie działalności gospodarczej
Wznowienie działalności gospodarczej
Zawieszenie działalności gospodarczej


Mieszkanie komunalne, mieszkanie socjalne
Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego
Sprzedaż lokalu komunalnego
Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego

Dzierżawa nieruchomości
Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock
Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

Wieczyste użytkowanie
Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

Geodezja - rejestr gruntów, budynków, mapy
Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów
Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków
Zmiana użytku gruntowego oraz ujawnienie budynku w związku z zakończeniem budowy
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
Wydawanie map do celów opiniodawczych

Pozwolenie na budowę, warunki zabudowy
Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę/ wykonanie robót budowlanych
Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wydanie dziennika budowy
Wydanie dziennika budowy / rozbiórki / montażu / zamiaru budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót
Zgłoszenie zamiaru budowy
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych

Miejscowe plany zagospodarowania
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Płocka
Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Miejski Rzecznik Konsumentów
Podjęcie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów
Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

Podatki i opłaty lokalne
Podatek od nieruchomości
Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości skarbu państwa i gminy, dzierżawę
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podatek od środków transportu
Opłata od posiadania psów
Numery rachunków bankowych

Zaświadczenia (podatki)
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu figurowania w ewidencji podatkowej

Odpady komunalne (gospodarowanie i opłaty)
Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Płocka Karta Seniora
Płocka Karta Familijna 3+
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny


Karta wędkarska
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego

Rejestracja sprzętu pływającego
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Zezwolenia środowiskowe (woda, ziemia, powietrze)
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wydawanie pozwolenia zintegrowanego

Usuwanie drzew i krzewów
Wydawanie pozwolenia zintegrowanego
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących) w użytkowaniu osób fizycznych i osob prawnych

Uwagi dotyczące czystości miasta, zieleni miejskiej, placów zabaw
Zgłoszenie uwag na temat utrzymania czystości w mieście
Zgłoszenie uwag dotyczących stanu technicznego małych urządzeń komunalnych (place zabaw, ławki, kosze uliczne)
Zgłoszenie uwag na temat utrzymania zieleni
Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych
Zgłoszenie awarii oświetlenia ulicznego, nieprawidłowości dotyczących oznakowania dróg i ulic na terenie miasta Płocka

Cmentarz Komunalny
Regulamin Cmentarza Komunalnego
Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza Komunalnego

Inżynieria ruchu, transport publiczny, rozkłady jazdy
Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie Płocka dla pojazdów o DMC powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”
Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych
Rozkłady Jazdy, informacje dla pasażerów KM Płock                                                                                                           Informacji dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Miejski Zarząd Dróg
Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Zgłoszenie szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej
Zgłoszenie awarii oświetlenia ulicznego, nieprawidłowości dotyczących oznakowania dróg i ulic na terenie miasta Płocka

Bezpłatne porady prawne
Informacja o bezpłatnych poradach prawnych

Lokalizacje Budynków Urzędu Miasta Płocka

Stary Rynek 1 

godziny otwarcia: poniedziałek - środa 7.30 - 15.30, czwartek 8.30 - 17.30, piątek 8.30 - 15.30

Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3)

godziny otwarcia: poniedziałek - środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30 - 15.30

Piłsudskiego 6 

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00

 

Punkt Obsługi Mieszkańców ul. Miodowa 8 lok. 6 ("Miodowa")

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9.00 - 16.30

Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku

Korespondencja z Urzędu Miasta Płocka

Pisma Urzędu Miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. 

Pismo można odebrać w ciągu 7 dni począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-18.00, czwartek, piątek: 8.30-18.00.

Kontakt: 24 367 16 39 - poniedziałek, wtorek środa: 8.00-15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek: 9.00-15.00.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze