Przejdź do treści


Wybory Prezydenta RP

    Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Płocku - Zarządzenie

KOMUNIKAT 
Prezydenta Miasta Płocka w związku
z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

 

Prezydent Miasta Płocka informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2015 r. (niedziela) w godz. 8.00 – 14.00 i w dniu
20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00 - 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 (II piętro, pok. 207 i 208 – Biuro Obsługi Rady Miasta) będą przyjmowane zgłoszenia od mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców miasta Płocka do obwodowych komisji wyborczych celem uzupełniania składów Komisji do ustawowego minimum.


Informacja
o rozpoczęciu prac przez
Obwodowe Komisje Wyborcze w Płocku
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

 

Obwodowe Komisje Wyborcze od nr 1 do nr 70 w Płocku rozpoczną pracę w dniu głosowania, tj. 10 maja 2015 roku o godz. 6.00.


Informacja
o głosowaniu korespondencyjnym
w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP


Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.
Wyłączenia:
głosowanie w obwodzie odrębnym
głosowanie przez pełnomocnika

Komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego w mieście Płocku są obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Wykaz obwodowych komisji wyborczych znajduje się w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 kwietnia 2015 r. na stronie Urzędu Miasta Płocka www.plock.eu w linku Wybory 2015.


Termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu następuje najpóźniej w 10 dniu przed dniem ponownego głosowania – tj. do 14 maja 2015 r.

Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać:
nazwisko i mię (imiona),
imię ojca,
datę urodzenia,
numer ewidencyjny PESEL,
oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego,
oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców miasta Płocka,
(ewentualnie) żądanie dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę sporządzonej w alfabecie Braille´a.
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, umieszczony zostanie w spisie wyborców obwodowej komisji wyborczej w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

W przypadku, gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu pakietu wyborczego, chyba, że wyborca zwróci pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzyma z Urzędu Miasta Płocka, nie później niż 7 dni przed dniem ponownego głosowania pakiet wyborczy.
W skład pakietu wyborczego wejdzie:
1) koperta zwrotna,
2) karta do głosowania,
3) koperta na kartę do głosowania,
4) instrukcja głosowania korespondencyjnego,
5) nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie  Braille´a – jeżeli wyborca zażąda jej przesłania,
6) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Sposób doręczenia pakietu wyborczego:
pakiet doręczony będzie wyborcy przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Płocka lub
przesłany wyborcy za pośrednictwem wyznaczonego operatora (Poczty Polskiej) przesyłką poleconą,
wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w Urzędzie Miasta Płocka, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Sposób odbioru pakietu wyborczego:
wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej,
wyborca przekazuje kopertę zwrotną przedstawicielowi wyznaczonego operatora (Poczty Polskiej),
wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Miasta Płocka.

Wnioski w sprawie zamiaru głosowania korespondencyjnego można składać w na stanowiskach Obsługi Klienta  Nr 1 i Nr 2 przy al. Piłsudskiego 6 w godzinach pracy Urzędu pn – pt: 8.00 – 17.00 lub telefonicznie nr tel. 24 – 367 – 15 – 93 bądź drogą elektroniczną: adres e-mail: bok8@plock.eu

SPIS WYBORCÓW

Urząd Miasta Płocka uprzejmie informuje, iż został sporządzony spis wyborców uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Pomiędzy 20 kwietnia 2015 r. a 4 maja 2015 r. każdy wyborca w godzinach od 8.00 do 17.00 na Stanowiskach Obsługi Klienta nr 1 i 2 Al. Piłsudskiego 6 (Oddział Spraw Obywatelskich) może na pisemny wniosek sprawdzić czy został w spisie uwzględniony.


Obwieszczenie o II turze wyborów prezydenckich

Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta RP

Wyjaśnienia PKW dotyczące głosowania

Informacja o powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 24 w Płocku

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka o podziale miasta na obwody głosowania

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

Informacja o głosowaniu korespondencyjnym

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych dot. zgłaszania kandydatów do OKW

Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 495/2015 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Płocka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Płocku z pełnionymi funkcjami


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze