Przejdź do treści


Wyprawka szkolna

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i zawodowego* w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna” jest udzielana uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonym, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ¬– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych wynosi:
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy - do kwoty 225 zł
 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia - do kwoty 390 zł
 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum - do kwoty 445 zł

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów) bez względu na sytuację materialną i życiową ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020, w terminie do 30 września 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz przedłożyć dowód zakupu.

Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednich podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W celu ułatwienia ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych Referat Edukacji przygotował wzór wniosku o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom  w 2019 r. pn. ”Wyprawka szkolna” wraz z instrukcją.

Szczegółowych informacji w zakresie zasad składania wniosków można uzyskać w szkole, w której uczeń jest objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna” lub w Referacie Edukacji pod nr tel. 24 367 17 03.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze