Przejdź do treści


Wyprawka szkolna

WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM  2017/18

Realizacja programu rządowego „Wyprawka szkolna

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach  mogą otrzymać, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do:

klasy II i III szkoły podstawowej (w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania),

klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

klas I branżowej szkoły I stopnia,

liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej  do pracy (wszystkie klasy). 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do: 

klasy II i III szkoły podstawowej (w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania),

klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,

klasy I branżowej szkoły I stopnia,

liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (wszystkie klasy).

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, tj. materiałów zastępujących lub uzupełniających podręcznik, umożliwiających realizację programu nauczania, mających postać papierową lub elektroniczną.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018, w terminie do 29 września 2017 r. 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez publiczną poradnie psychologiczno-pedagogiczną oraz przedłożyć dowód zakupu.

W celu ułatwienia ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych Oddział Edukacji przygotował wzór wniosku (do pobraniao udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. pn. ”Wyprawka szkolna” wraz z instrukcją.

Szczegółowych informacji w zakresie zasad składania wniosków można uzyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna” lub w Oddziale Edukacji pod nr tel. 367 17 03.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

 

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze